Chào mừng các bạn ghé thăm Website : http://www.sd12.vn của Công ty CP Sông Đà 12 - Tổng công ty Sông Đà. Địa chỉ : Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tel : 0435573681, Fax: 0435573682. Mã chứng khoán : S12
 
 
Giới thiệu công ty
Hồ sơ năng lực
Dự án đầu tư
Sản phẩm
Tin tức - Sự kiện
Thông tin đấu thầu
Đơn vị thành viên
Các công ty góp vốn
Đào tạo - Tuyển dụng
Tài liệu - Văn bản
Quan hệ cổ đông
 
 
 
Lịch
 
 
 
Chứng Khoán
Bảng GDTT sàn Hà Nội
Bảng GDTT sàn HCM
TTGD Ch­ứng khoán Hà Nội
Sở GD CK TP.Hồ Chí Minh
Công ty chứng khoán Alpha
Công ty CK Vietcombank
Thông tin kinh tế
Giá điện tăng 15,28% từ 1/3

Trả lời báo chí chiều 19/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Thủ tướng đã đồng ý tăng giá bán điện bình quân năm 2011 lên 15,28% so với năm 2010. Theo đó, giá điện năm 2011 sẽ tăng từ 1.058 đồng mỗi kWh lên 1.220 đồng mỗi kWh.

Đọc tiếp...
 
Thép và xi măng cùng tăng giá

Từ đầu tháng đến nay, nhiều doanh nghiệp thép đã tăng giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi tấn. Xi măng cũng tăng 60.000 đồng. Theo dự báo, hai mặt hàng này sẽ còn biến động nếu điện và than đồng loạt tăng giá.

 
 

Đọc tiếp...
 
 
 
Tin tức - Sự kiện
Đại hội cổ đông 2017 công ty cổ phần Sông Đà 12 In E-mail
Người viết: Administrator   
18/04/2017

Thông tin và tài liệu đại hội cổ đông 2017 công ty cổ phần Sông Đà 12

1. Quyết định triệu tập ĐHCĐ (tải tại đây)

2.  Giấy mời họp ĐHCĐ (Tải tại đây)

3. Quy chế ĐHCĐ (Tải tại đây)

4. Mẫu xác nhận ủy quyển tham dự ĐHCĐ (Tải tại đây)

5. Chương trình ĐHCĐ (Tải tại đây)

6. Báo cáo của HĐQT (Tải tại đây)

7.Báo cáo của ban giám đốc (Tải tại đây)

8. Báo cáo thẩm định của BKS (Tải tại đây)

9. Tờ trình lựa chọn DV kiểm toán (Tải tại đây)

10. Tờ trình phương án trả thù lao (Tải tại đây)

11. Tờ trình sửa đổi (Tải tại đây)

 
Tài liệu ĐHĐCĐC2017 In E-mail
Người viết: Administrator   
18/04/2017

  CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12                CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                         

   Số: 10 BC/HĐQT                                                                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017

 

-         Kính thưa các Quý vị Đại biểu khách quý!

-         Kính thưa các Quý vị cổ đông!

-         Thưa toàn thể Đại hội

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, tôi xin được thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 (CT CP Sông Đà 12) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 như sau :

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 TRONG NĂM 2016

I. Thông tin chung về Công ty.

Công ty Sông Đà 12 có trụ sở chính tại tầng 8, khối B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 50 tỷ đồng, trong đó vốn góp của TCT Sông Đà là 24,5 tỷ đồng (chiếm 49% VĐL), vốn góp của TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam là 12 tỷ đồng (chiếm 24%), vốn của các cổ đông khác là 13,5 tỷ (chiếm 27% VĐL).

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên

+ Ông Đặng Văn Chiến                     - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Hoàng Văn Thái                     - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Xuân Khôi                         - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Duy Hùng                 - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Đỗ Dũng                                - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát: 03 thành viên

+ Bà Trịnh Thị Hoàng                      - Trưởng ban kiểm soát

+ Ông Vũ Đức Quang                       - Kiểm soát viên

+ Bà Bùi Thị Minh Phương               - Kiểm soát viên

- Ban Tổng giám đốc điều hành và 4 phòng chức năng (phòng TCKT, Phòng KTKH, phòng QLKT, phòng TCHC).

- Đơn vị trực thuộc gồm: 2 xí nghiệp trực thuộc tại Hải Phòng, Hải Dương và các đội xây lắp trực thuộc Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 (HĐQT) đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tổng thầu tại các công trình lớn Công ty đang thi công.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua kết quả hoạt động SXKD, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính, thù lao HĐQT và BKS, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. Tại đại hội, cũng đồng ý để ông Lê Thế Bảo thôi không làm Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 (do có đơn xin thôi làm Kiểm soát viên) và bầu bà Trịnh Thị Hoàng làm Kiểm soát viên thay thế.

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và thông qua 50 nghị quyết, quyết định để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016.

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

 

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2016

Thực hiện năm 2016

Tỷ lệ HT so KH năm 2016

So với TH năm 2015

Giá trị SXKD

Tỷ đồng

150

125,81

83,9%

211%

Kế hoạch đầu t­ư

Tỷ đồng

8,58

0,078

0,9%

 

Doanh thu

Tỷ đồng

164,5

95,06

57,8%

174%

Các khoản nộp Nhà nước

Tỷ đồng

9,8

6,53

66,6%

120%

Lợi nhuận tr­ước thuế

Tỷ đồng

1,78

2,223

124,9%

 

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1,335

0,269

20,1%

 

Tỷ suất LNTT/Doanh thu

%

1,1

2,3

 

 

Tổng số lao động l/việc BQ năm

Người

320

237

74,1%

61%

Thu nhập BQ/1 CBCNV

Tr.đồng

4,64

4,51

97,2%

96%

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

50

50

100%

 

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016

Tỷ đồng

2,38

2,65

111%

 

Tổng tài sản (t­ương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2016

Tỷ đồng

 

280,47

 

 

 

Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều không đạt kế hoạch đề ra nhưng năm 2016 Công ty đã không còn bị lỗ. Tổng giá trị SXKD đạt 125,81 tỷ đồng bằng 211% so với năm 2015, Doanh thu thực hiện 95,06 tỷ đồng bằng 174% so với năm 2015. Kết quả đạt được như trên đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm :

- Hoàn thành công tác thu vốn đối với hạng mục trực tiếp phí khác tại công trình thủy điện Tuyên Quang.

- Tiếp cận các đối tác là Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Dịch vụ Xây lắp Sông Đà, TNHH Đầu tư Thương mại Việt Phát...để nhận thi công các công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây, công trình Chung cư cao tầng Tân Thới Nhất tại 102 Phan Văn Hớn, Tp Hồ Chí Minh với tổng giá trị của 02 công trình là 52,6 tỷ đồng.

- Tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Công ty theo phương án đã được TCT Sông Đà đồng ý phê duyệt. Cụ thể: Hoàn thành việc giải thể các đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Sông Đà 12.2, Xí nghiệp 12.11 để thành lập các đội xây lắp trực thuộc Công ty.

- Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, các phần việc chủ yếu được giao tại các công trình trọng điểm như: Thuỷ điện Huội Quảng, ĐZ230kV TĐ Xêkaman1, ĐZ220kV Bảo Thắng, ĐZ500kV Vĩnh Tân - Sông Mây. Riêng công trình Hệ thống cấp nước ngọt - NM Nhiệt điện Thái Bình 2 thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng và tiến độ thanh toán từ Chủ đầu tư.

- Cơ bản hoàn thành công tác hoàn thuế VAT cung cấp tro bay tại công trình thủy điện Xekaman 1.

- Hoàn thành việc chuyển và giảm diện tích văn phòng làm việc Công ty từ tầng 12 nhà A sang tầng 8 khối B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện trên, vẫn còn những nhiệm vụ còn tồn tại Công ty chưa hoàn thành và tiếp tục có biện pháp thực hiện trong năm 2017: Công tác thu hồi công nợ cá nhân, Bàn giao căn hộ BMM cho khách hàng, cân đối nguồn tiền để thanh toán nợ thuế, nợ Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ kịp thời cho người lao động.

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

3. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

 

TT

Chức danh

Số lượng

Thù lao được hưởng

Thù lao đã thanh toán

Số còn được thanh toán

A

B

C

1

2

3

1

Chñ tÞch H§QT không chuyªn tr¸ch

1

72.000.000

 

72.000.000

2

TV H§QT kh«ng chuyªn tr¸ch

4

192.000.000

 

192.000.000

3

Trư­­ëng Ban kiÓm so¸t chuyªn tr¸ch

1

99.818.182

69.872.727

29.945.455

4

TV Ban kiÓm so¸t kh«ng chuyªn tr¸ch

2

55.363.636

 

55.363.636

Tæng céng

 

419.181.818

69.872.727

349.309.091

 


II. Kế hoạch năm 2017.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD :                        128,00 tỷ đồng.

- Doanh thu:                                      133,64 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:                     0,925 tỷ đồng.

- Các khoản nộp Nhà nước:              7,21 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ:                                    50,00 tỷ đồng.

- Tổng số lao động làm việc BQ năm:                       245 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng:               5,44 triệu đồng.

2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính và biện pháp thực hiện.

Trên cơ sở công việc hiện có và tình hình tài chính, nguồn nhân lực của Công ty ở thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2017 như sau:

- Làm việc với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí VN, Ban điều hành DA nhà máy nhiệt điện Thái Bình đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, để thi công xong dứt điểm công trình trong quý II/2017. 

- Tập trung vốn để thi công Công trình đường dây 500Kv Vĩnh Tân rẽ Sông Mây đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với Tổng công ty Sông Đà.

- Thi công đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư công trình Chung cư cao tầng tại Tân Thới Nhất - Tp Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện hồ sơ đất tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình và tìm đối tác chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi tại các công trình trọng điểm, công nợ cá nhân đã tồn đọng lâu để có vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thu hồi công nợ kịp thời đối với các công trình đang thi công (Nhiệt điện Thái Bình, Huội Quảng, 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây…) và các khoản công nợ còn tồn tại để có nguồn tiền trả khách hàng BMM, thanh toán tiền nợ Thuế, Bảo hiểm xã hội, Cổ tức đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cho các cổ đông.

- Tiếp cận với Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 10, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty CP Dịch vụ xây lắp Sông Đà, Công ty CP Sông Đà 9, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam..., tìm kiếm công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo. 

- Hoàn thành công tác tái cấu trúc lại Công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và được cổ đông lớn TCT Sông Đà phê duyệt.

- Tiếp tục định biên lại cán bộ gián tiếp của Công ty nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thu nhập tốt hơn đối với các CBCNV có năng lực và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, nhận định sớm những rủi ro để ngăn chặn kịp thời biểu hiện lãng phí, tăng cường công tác tiết kiệm, nâng cao hiệu quản SXKD.

  KÝnh th­a §¹i héi !

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2016 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2017 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP S«ng §µ 12 tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2017. KÝnh mong §¹i héi ®ãng gãp ý kiÕn vµ th«ng qua.

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP S«ng §µ 12 xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù tin t­ëng, ñng hé cña toµn thÓ Quý vÞ cæ ®«ng còng nh­ sù c¶m th«ng, chia sÎ khã kh¨n th¸ch thøc mµ H§QT ®· ®èi mÆt trong thêi gian võa qua vµ chóng t«i rÊt mong tiÕp tôc nhËn ®­îc sù quan t©m, ñng hé vµ ®ång hµnh cña c¸c Quý vÞ trong thêi gian tíi.

Xin tr©n träng c¶m ¬n ! 

 

Nơi nhận:                                                                   T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-         ĐHĐCĐ (báo cáo).                                                                  CHỦ TỊCH

-          TCT Sông Đà (báo cáo).

-          TCT Xi măng (báo cáo).

-          Các Tv HĐQT, BKS Cty.

-          Lưu HĐQT

                                                                             

       Đặng Văn Chiến

 

 


 
THÔNG BÁO NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN In E-mail
Người viết: sông đà 12   
15/06/2016
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12                      CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

 

Hà Nội, ngày  20 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

 

Công ty cổ phần Sông Đà 12 thông báo nhượng bán một số tài sản trên đất tại chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 12 – Xí nghiệp Sông Đà 12.4 tại Hải Phòng như sau:

1.   Tài sản chuyển nhượng:

-      Nhà kho kín, diện tích 810m2, khung kho Tiệp khẩu độ 15m, nhịp 6m, mái tôn, tường gạch 220 cm.

-      Xưởng gia công, diện tích 594 m2, khung thép, khẩu độ 9m, tường xây gạch 220 cm kết hợp tường tôn, mái tôn.

-            Nhà xưởng, diện tích 216 m2, nhà khung thép, khẩu độ 9m, tường 220 cm kết hợp tôn

-      Sân đường cấp phối bê tông, diện tích 11.680 m2.

-      Một (01) hệ ray và cẩu giàn KK – 20 (thép). Tự trọng ≈ 35 tấn.

(Chi tiết các tài sản trên tham khảo trong hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trạng)

2.   Giá khởi điểm

-         4.913.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

3.   Thời gian phát hành hồ sơ và kiểm tra thực tế tài sản.

-         Từ 8 giờ ngày 21/5/2016 đến 10 giờ ngày 19/6/2016 tại Phòng Vật tư Cơ giới, tầng 12, nhà A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa điểm kiểm tra tài sản: Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 12 – Xí nghiệp Sông Đà 12.4, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Người liên hệ: Ông Đặng Quốc Bảo (số điện thoại: 0912.473.509).

4. Thời gian nộp hồ sơ .

-     Thời gian nộp hồ sơ: Trước 14hh30’ ngày 26/01/2016 tại Phòng Vật tư Cơ giới. Địa chỉ: tầng 12, nhà A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Vật tư Cơ giới - Công ty cổ phần Sông Đà 12, tầng 12, nhà A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại:  043.557.3681 (số máy lẻ 7)/ ông Bảo: 0912.473.509; Fax: 043.557.3682

                                                                                   

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Cập nhật ( 15/06/2016 )
 
Đại hội cổ đông 2016 công ty cổ phần Sông Đà 12 In E-mail
Người viết: sông đà 12   
14/04/2016

Thông tin và tài liệu đại hội cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 12.

1. Giấy mời họp (tải tại đây)

2. Mẫu xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội  (tải tại đây)

3. Chương trình ĐHCĐ 2016 (tải tại đây)

4. Quy chế đại hội cổ đông 2016. (tải tại đây)

5. Nguyên tắc biểu quyết các nội dung (tải tại đây)

6. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2016 (tải tại đây)

7. Báo cáo của TGĐ tại ĐHCĐ 2016 (tải tại đây)

8. Báo cáo thẩm định của BKS 2015 (tải tại đây)

9. BCTC Sông Đà 12 (tải tại đây)

10. Tờ trình phương án trả thù lao 2016 (tải tại đây)

11. Tờ trình PA lựa chọn DV kiểm toán 2016 (tải tại đây)  

12. Tờ trình bổ sung BKS (tải tại đây)

13. Tờ trình thay đổi trụ sở công ty (tải tại đây)   

Cập nhật ( 16/04/2016 )
 
THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN In E-mail
Người viết: sông đà 12   
10/03/2016

Công ty cổ phần Sông Đà 12 có nhu cầu chuyển nhượng tài sản trên đất là các Tài sản Nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị thuộc Dự án đầu tư "Dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt". 

Tại số: 133 Phố Lục Đầu Giang - Thị trấn Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương, cụ thể:

- Diện tích sử dụng đất: 5.063 m2;

- Công suất thiết kế (Gạch nhẹ): 36.500 m3/năm;

 - Kích thước gạch: 500x100x200 mm (Đã được Viện vật liệu xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 9029:2011).

- Toàn bộ dây chuyền đang hoạt động tốt, chất lượng > 80%.

 - Giá bán: Thỏa thuận.

Liên hệ: Đặng Quốc Bảo - Tel: 0912 473 509; Fax: 04 3557 3682

Địa chỉ: Tầng 8 Nhà B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội  

Cập nhật ( 10/03/2016 )
 
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
 
 
Chính sách chất lượng
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 CAM KẾT THỰC HIỆN :

- Không ngừng phát triển, hợp tác, đầu tư, đa dạng hoá các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng và tổng hợp của khách hàng.
- Luôn quan tâm và liên hệ chặt chẽ với khách hàng, đảm bảo cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất.
- Tuân thủ, duy trì các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, bao gồm đội ngũ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ giỏi, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với năng suất chất lượng và ngày càng hiệu quả.Thường xuyên chăm lo cải thiệnđiều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để có thể phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

 

 
 
 
SONG DA CAO CUONG
SUDICO
SONGDA CORPORATION
Công ty NetNam - Viện Công nghệ thông tin
BIDV
TCT XI MANG
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
 
 

© Công ty CP Sông Đà 12 - Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tel: 0435573681, Fax: 0435573682. Mã chứng khoán: S12 .
Website này được thiết kế bởi NETNAM

...........
Replica Watches